You are here:

Udbud – Svar på spørgsmål fra investorer

Her giver vi svar på spørgsmål fra investorer. Læs hele udbudsmaterialet og se her hvordan du stiller dine spørgsmål.

Svar

Af Projektbeskrivelsens side 17 fremgår det, at “der i den sydlige del kan opføres 1100 etagemeter til primært bolig formål” samt at ”der i den Nordlige del skal der opføres en dagligvarebutik”.

Af Udbudsvilkårenes (for Strandkilen Syd) side 5 fremgår det, at “Det er også af væsentlig betydning for Udbyder, at det endelige projekt kan forventes at få et kvalitativt højt niveau, herunder i forhold til visionerne og rammerne i Havneplanen.

Under kvalitetskriteriet er der generelt anført følgende: ”Det er også af væsentlig betydning for Udbyder, at de endelige projekter kan forventes at få et kvalitativt højt niveau, herunder i forhold til visionerne og rammerne i Havneplanen, jf. bilag 3.

I bilag 3. i Havneplanen på side 23 er anført følgende tekst i forbindelse med illustrationen: ”Trollegade forlænges ud til Hindsholmvej og der etableres – gennem en forlængelse af Trollegade – en ny sigtekile mod vandet. Husene orienterer sig mod Strandvejen, så der opstår en købstadsgade”. Som illustrationen viser, markerer den nye bygning nord for den udrettede Trollegade sig særligt som en ny og naturlig fortsættelse af randbebyggelsen langs den eksisterende Trollegade.

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at et tilbud der alene indeholder detailhandel på Strandkilen Syd, således ikke vil være i strid med udbudsbetingelserne (og vil dermed være konditionsmæssigt). At en byder der afgiver tilbud der alene indeholder detailhandel på Strandkilen Syd risikerer, at det for så vidt angår kriteriet B (kvalitet, herunder opfyldelse af visioner), vil få en ringere vurdering.

Det skal dog her anføres, at det er bedømmelsesudvalget, der vil tage endelig stilling til det endelige projekt.

Svar

På byrådsmødet den 12. oktober 2017 blev det besluttet, at bedømmelsesudvalget skal bestå Borgmesteren (Formand af udvalget), samt yderligere tre byrådsmedlemmer, Kommunaldirektøren samt Museumsdirektøren for Østfyns Museer. Derudover deltager ekstern byplanlægger, Jannik Nyrop samt en repræsentant fra By- og landskabspanelet som rådgivere.

SvarDet er korrekt, at der af Projektbeskrivelses afsnit 3 på side 7 (anden spalte øverst) er anført, at ”Senest den 15. januar 2018 – skal Køber aflevere det endelige dispositionsforslag”.

Kerteminde Kommune vil imidlertid henlede opmærksomheden på, at det alene er konkurrencebetingelserne i Udbudsvilkårene der skal overholdes for at være konditionsmæssig i konkurrencen. Her skal opmærksomheden henledes på pkt. 2.2 og i særdeleshed på afsnittet mærket ‘B1’ ad tilbuddets kvalitet.

Med endeligt dispositionsforslag (i Projektbeskrivelsen) menes der hovedsageligt, at man skal angive:

– Bebyggelsens og friarealernes beliggenhed på grunden samt adgangsforhold og parkering

– Bygningernes ydre fremtoning med højder, tagformer og materialer

Det skal være sådan, at udbyder kan forstå bebyggelsen i forhold til masterplanen visuelt og ikke mere.

Hvis byderen når frem til udviklingsfasen, der er beskrevet i projektbeskrivelsen, forpligter byderen sig til at præstere en videre projektbearbejdning som beskrevet i afsnit 3.2 på side 7. Her skal byderen blandt andet oplyse om valg af rådgivere til byggeriet, indgive et skitseprojekt af det kommende byggeri , hvor der vedlægges plantegninger i 1:200 og minimum i 2 snit samt visualiseringer af facadeudtryk og indpasning i helhedsplanen. Det er først i step 3, der er en forventning om et fuldgyldigt projektforslag, hvorefter køber kan projektere byggeriet og indhente fornødne byggetilladelser.

Svar
Hvis der lokaliseres en dagligvarebutik på busterminalens område på 1600 m2 vil der, når de eksisterende bygninger på grunden er fjernet, være plads til godt 50 p-pladser.
Beregningsforudsætninger:
• Matriklens grundstørrelse jfr. matr. oplysninger: 3.746 m2
• Butikkens grundstørrelse: 1.600 m2
• Boliger inkl. opholdsarealer: 450 m2 (eksempel, hvor der alene er boliger langs Trollegade)
• Mistet areal til udretning af Trollegade: 385 m2
• Rest til p -pladser: 1311 m2, hvilket er svarende til godt 50 p-pladser ved 25 m2 pr. plads

I den midlertidige periode, hvor bibliotek og turistkontor ligger på grunden, vil det være muligt at etablere p-pladser på den gamle posthusgrund, hvor der vil være plads til ca. 45 p-pladser. Der skal tages højde for, at nogle af de midlertidige p-pladser kan forsvinde, når Trollegade udrettes. Det drejser sig ca. om 15 pladser. Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke nogen tidplan over, hvornår udretningen af gaden forventes anlagt.
Beregningsforudsætninger:
• Grundstørrelse på den midlertidige p-plads: 1146 m2, hvilket er svarende til godt 45 p-pladser ved 25 m2 pr. p-plads
• P-pladser fraregnet det mistede areal til udretning af Trollegade: 385 m2, hvilket er svarende til godt 15 p-pladser ved 25 m2 pr. p-plads.

Det skal bemærkes, at der desuden er skråparkeringen udenfor grunden, som kunder ligeledes vil kunne benytte – både i den periode, hvor bibliotek og turistkontor består, og når de er fraflyttet grunden. Der er ca. 20 pladser.

Svar

Ja, de kan findes på www.weblager.dk under adressen Nordre havnekaj 23

Svar
I projektbeskrivelse på side 13 i pkt. 4.4 “Det kommende byggeri” står der i tredje spalte, at: ” Bebyggelsen skal opføres i 1 etage…”

For alle 3 områder løber udbudsperioden fra den 1. november 2017 til den 15. januar 2018.

Kommunen forventer at holde spørgemøde i første halvdel af december 2017. Oplysninger herom vil komme her på siden.

Kommunen forventer at afholde besigtigelse i første halvdel af december 2017. Nærmere tidspunkt følger her på siden.

For Strandkilen Nord er der tale om et almindeligt udbud, mens der for Strandkilen Syd samt Nordre Havnekaj er der tale om optionsbud.

Tilbuddene vurderes ud fra nedenstående fire kvalitetskriterier:

A) Pris (for det pågældende byggefelt)
B) Kvalitet (opfyldelses af visioner, arkitektur, nyskabelse, materialevalg samt bæredygtighed)
C) Tilbudsgivers økonomiske bonitet (tilbudsgivers evne til at gennemføre projektet; soliditet og ydeevne)
D) Proces (dokumentation til sikring af samarbejdsevner samt indledende tanker om eventuelt samarbejdsteam omkring processen).

OBS: For Strandkilen Nord er kvalitetskriterie D (proces) er ikke med i bedømmelsen.

For Strandkilen Nord, som er et almindeligt udbud, forventes betinget købsaftale indgået den 1. marts 2018. For Strandkilen Syd og Nordre Havnekaj forventes købsaftalen indgået den 1. september 2018.