You are here:

Udbud – Svar på spørgsmål fra interesserede købere

Her giver vi svar på spørgsmål fra interesserede købere. Læs hele udbudsmaterialet, og se her, hvordan du stiller dine spørgsmål.

Vedrørende mindstepris:

Det kan hermed bekræftes, at enkelt-grundene på Nordre Havnekaj (såvel som storparcellerne på både Nordre Havnekaj og Strandkilen Nord) udbydes uden angivelse af mindstepris/minimumspris.

 

Vedrørende prissætning:

Kommuner har efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. I forbindelse med salg af kommunal fast ejendom indebærer dette, at kommunen skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel – markedsprisen.

 

Det vil – forventeligt – være buddene i det offentlige udbud der definerer markedsprisen for de omhandlede byggefelter, og det er derfor ikke muligt for kommunen at præcisere prissætningen nærmere.

 

Såfremt man som byder er i tvivl om den forventede markedspris på byggefelterne, kan kommunen alene opfordre til, at man søger bistand fra sagkyndig rådgiver, f.eks. i form af ejendomsmægler, valuar el.lign.

 

For god ordens skyld skal det bemærkes, at forpligtelsen omtalt ovenfor (til at sælge til markedspris) indebærer, at kommunen – selv om der har været foretaget offentligt udbud – har en forpligtelse til at forkaste samtlige indkomne købstilbud, såfremt kommunen vurderer, at prisen, der er indeholdt i disse, ikke svarer til markedsprisen. Dette fremgår i øvrigt også af udbudsmaterialet.

Der er frist for indlevering af tilbud på enkeltparceller den 1. maj 2019. For alle storparceller er der frist den 22. maj 2019.

Tilbud på enkeltparceller vurderes alene ud fra pris.

Tilbuddene på storparceller vurderes ud fra nedenstående fire kvalitetskriterier:

 1. Pris (Pris for det pågældende byggefelt).
 2. Kvalitet (Opfyldelses af visioner, arkitektur, nyskabelse, materialevalg samt bæredygtighed).
 3. Tilbudsgivers økonomiske bonitet (Tilbudsgivers evne til at gennemføre projektet; Soliditet og ydeevne).
 4. Proces (Dokumentation til sikring af samarbejdsevner samt indledende tanker om eventuelt samarbejdsteam omkring processen).

I tilbudsbrevet står angivet, hvor mange etagekvadratmeter tilbudsgiver maksimalt kan forvente, at der må opføres på de respektive byggefelter. Tilbudsgiver kan ikke forvente, at der bliver mulighed for at bygge i videre omfang. Tilbudsgiver er forpligtet til at betale en forøget købesum, såfremt denne i sit tilbudsbrev oplyser, at denne vil bygge et mindre antal etagekvadratmeter end det, der maksimalt kan opføres, men senere beslutter sig for at opføre et større antal etagekvadratmeter (eksempelvis det maksimale) på det pågældende byggefelt.
Det bemærkes for en god ordens skyld, at det alene vil være muligt at bygge et mindre antal etagemeter, end det der maksimalt kan opføres, på storparcellerne (byggefelt 102, 103 og 104 på Strandkilen Nord samt byggefelt 2 på Nordre Havnekaj). Vinderne af enkelt-parcellerne (byggefelt 3-20 på Nordre Havnekaj) er således forpligtet til at bygge de etagekvadratmeter og etager mv, som fremgår af bilag 7 til projektbeskrivelsen for Nordre Havnekaj – Matrikelforhold for udstykninger, hustyper og højder.

Det er ikke muligt at definere en eventuel vægtning af tildelingskriterierne yderligere, idet evalueringen sker på baggrund af en helhedsvurdering af alle kriterierne, hvor det alene forventes, at prisen vægter højere end de øvrige tre kriterier.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke friske tal for års-døgntrafikken på Hindsholmvej som helhed eller på den del af strækningen, hvor byggegrunden med Strandkilen Nord er lokaliseret på den vestlige side af vejen.
Kerteminde Kommune vil snarligt gennemføre en måling, som viser den aktuelle årsdøgntrafik på strækningen. Når vi kender dette tal, kan der arbejdes med løsninger på grunden, som, hvis den vejledende støjgrænse overstiges, kan reducere trafikstøjen på primært parcellens udendørs opholdsarealer.

Det vil ikke være muligt at betinge sit/sine tilbud af, at man også vinder andet/andre byggefelter.

Kerteminde Kommune har ingen faste retningslinjer/forskrifter for byggearbejde.
Ved klager tager vi udgangspunkt i at generende aktiviteter (typisk støj, vibrationer) kun må udføres i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 7.00-18.00 og lørdag kl. 7.00-14.00.
Det bemærkes, at der alt efter situationen og konkret vurdering, både kan være skærpelser og lempelser ift. ovenstående.

Ny udskrift af den fulde tekst fra tingbogen vedhæftes nedenfor.

Servitutterne vil blive fordelt på del nr. 102-104, jf. servitutredegørelse, i forbindelse med udstykning og de nye ejendommes notering i tingbogen (Strandkilen_servitutredegørelse_ny udskrift)

De fordelte servitutter vil som udgangspunkt være gældende for nyt byggeri på parcellerne, i det omfang de vedrører de nye parceller. I forbindelse med udarbejdelse af den byggeretsgivende lokalplan vil Kerteminde Kommune forholde sig til, om de offentlige tilstandsservitutter er forenelige med lokalplanens bestemmelser. Såfremt der er offentlige tilstandsservitutter, som strider mod lokalplanens bestemmelser, vil Kerteminde Kommune foranledige servitutterne aflyst.

Den foreliggende udstykningsplan er udarbejdet på baggrund af det gældende matrikelkort og er derfor ikke egnet til nøjagtig detailprojektering.

Ejendomsskatten (også kaldet grundskyld) beregnes som grundskyldspromille 30,3 x grundværdien. Der er dog ingen grundværdi endnu, da denne først fastslås når de enkelte matrikler er udstykket, hvorefter SKAT (1 gang om året) laver vurderinger – der kan altså gå nogen år endnu inden man har et grundlag til brug for beregningen.

Ejendomsværdiskatten (som opkræves af SKAT sammen med vores øvrige personskat) udgør 1% af ejendomsværdien (denne kender vi også først, når der kommer en vurdering). Hvis opførselsprisen/markedsprisen er DKK 6 mio. – og vurderingen er den samme – så koster det 60.000 kr. om året. Det er imidlertid vores erfaring, at vurderingen normalvis ligger under opførelsesprisen/markedsprisen.

Kerteminde Kommune sikrer mod arealet på Nordre Havnekaj mod stormflod og højvande. Kommunen etablerer udvendige sokler og sokler langs slipper og veje mod Nordre Havnekaj, Islandsgade og Grønlandsgade som vandtætte i 60 cm højde (kote 2,00). Karreens indre areal opfyldes med ren muldjord i 50 cm (kote 1.90). Slipper og veje anlægges med ramper i op til 50 cm (kote 1,90), hvor de rammer koten i det opfyldte areal. Se diagram over højvandssikring.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at den højeste vandstigning målt nogensinde er kote 1,71, hvor ejendommen på Nordre Havnekaj 35 ligger i kote 1,40.

Skulle det ske, at nogle af enkeltgrundene på Nordre Havnekaj ikke bliver solgt ved dette udbud, vil det som udgangspunkt ikke få betydning for køberne af de øvrige byggefelter. Vinderne af de øvrige enkeltgrunde vil således – forventeligt – kunne overtage de respektive byggefelter og påbegynde byggeriet herpå den 1. marts 2020, uanset hvor mange af enkeltgrundene, der bliver solgt.

Såfremt arealerne kortlægges af Region Syddanmark, vil køber i forbindelse med byggesagsbehandlingen, foruden byggetilladelse, skulle indhente tilladelse efter Jordforureningslovens § 8. Vilkår til sikring af bl.a. indeklima i § 8 tilladelsen vil afspejle niveauet af den konstaterede/registrerede forurening på byggefeltet. Det er kommunens generelle erfaring, at det  i lignende områder (f.eks. tidligere industriområder) er tilstrækkeligt med en almindelig opbygning af gulv med gruslag, isolering samt betondæk, når der ikke er konstateret forurening med let-flygtige stoffer.

 

Udgifter forbundet med indhentelse og håndtering af ovennævnte tilladelser samt øvrige udgifter forbundet håndtering af forurening, herunder eventuelle yderligere undersøgelser, påhviler køber. Kommunen vil, i forbindelse med stormflodssikring af byggefelterne, terrænregulere med en halv meter dokumenteret ren jord i gårdrummet bag boligerne.

 

Det er ikke muligt at annullere sit tilbud uden bod, selvom arealerne måtte blive kortlagt eller forureningen i øvrigt medfører fordyrelser

I den geotekniske rapport er der konstateret et bæredygtigt lag i ca. 9 meters dybde under terræn. Da byggeriet ikke vil komme til at bestå af særligt tunge bygninger, er det kommunens umiddelbare vurdering, at der blot skal piloteres til mellem 12 – 15 meter under terræn for at finde tilstrækkeligt bæreevne.

 

Som det fremgår af købsaftalens pkt. 5.1. opfører kommunen udvendige sokler i 60 cm højde som led i stormflodssikringen af byggefelterne. Kommunen vil i forbindelse hermed udføre pilotering og enhver nødvendig geoteknisk undersøgelse til brug for opførelse af disse sokler. Kommunen videregiver de relevante informationer fra disse undersøgelser til køberne.

 

Til trods for ovenstående påhviler det køber at foretage yderligere undersøgelser samt den nødvendige pilotering for resten af byggefeltet (dvs. ud over den af kommunen etablerede sokkel).

 

Det vil ikke være muligt at annullere sit tilbud uden bod, selvom der skal foretages ekstra pilotering.

Som det fremgår af udbudsmaterialet, er tidsplanen for udviklingsprocessen alene vejledende og kommunen kan således tilpasse fristerne efter behov. Når vinderne af enkeltgrundene er fundet, vil Kerteminde Kommune – i samarbejde med køberne – fastlægge en tidsplan for afholdelse af dialog- og koordineringsmøder, herunder udarbejde en konkret tidsplan for købernes indlevering af skitseforslag, plantegninger mv

Vandtilslutning

 • Der betales et engangsbidrag på 19.689 kr. pr. bolig

Fjernvarme

 • Der betales et engangsbeløb på ca. 30.000 kr. pr. bolig
 • Dertil kommer etablering af interne stikledning som ca. koster 1000 kr. pr. meter.

Kloak

 • Kerteminde Kommune er i færd med at udregne en overslagspris på kloaktilslutning. Det vil blive gjort offentligt, så snart denne pris foreligger.

EL

Der betales et engangsbidrag, der afhænger af ønsket antal af ampere:

 • Investeringsbidrag for en installation med 3 x 16 A tarifsikring à 260,00 kr. koster 15.600,00 kr.
 • Investeringsbidrag for en installation med 3 x 20 A tarifsikring à 260,00 kr. koster 19.500,00 kr.
 • Investeringsbidrag for en installation med 3 x 25 A tarifsikring à 260,00 kr. koster 24.375,00 kr.

Dertil kan der komme desuden komme et engangstilskud til fibernet som maksimalt vil løbe op i 4000 kr. Den eksakte pris har vi ikke på nuværende tidspunkt. Prisen vil blive gjort offentligt, så snart denne foreligger.

Kerteminde Kommune har genovervejet de opstillede krav til bydernes indlevering af tilbud i udbudsvilkårene.

 

På baggrund heraf har Kerteminde Kommune valgt at ændre kravene til indlevering af tilbud. Tilbud kan herefter indleveres på følgende 3 måder:

 

 • mail (i pdf-format) til kommunens advokat
 • på CD-ROM/USB-stik på enten Kromann Reumerts kontor eller Kerteminde Rådhus
 • fysisk/i hardcopi på enten Kromann Reumerts kontor eller Kerteminde Rådhus

 

Der er ikke tale om kumulative betingelser, og du behøves derfor blot at indlevere dit tilbud på én af ovenstående tre måder. Dit tilbud vil således være indleveret konditionsmæssigt, hvis du blot sender det pr. e-mail.

 

Kerteminde Kommune opfordrer dog til, at tilbud sendes såvel elektronisk/pr. mail (i pdf-format) som på enten CD-ROM/USB-stik eller indleveres fysisk på enten Kromann Reumerts kontor i Aarhus eller Kerteminde Rådhus, idet byder selv er ansvarlig for at sikre, at tilbuddet kommer frem.

 

Ønsker du at indlevere tilbud pr. mail, kan tilbuddet sendes til advokat, Henrik Thorning, Kromann Reumert på følgende e-mail: kerteminde@kromannreumert.com.

 

Ønsker du at indlevere tilbud fysisk (enten i hardcopi eller på CD-ROM/USB-stik), kan tilbuddet afleveres/sendes til:

 

Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3

8000 Aarhus C

Att.: advokat Henrik Thorning

 

eller

 

Kerteminde Kommune

Hans Schacksvej 4

5300 Kerteminde

Att.: projektleder Pernille Carlsson

 

Det er vigtigt at understege, at opfyldelse af vilkårene som anført i udbudsbetingelserne fortsat vil opfylde kommunens krav – og dermed være konditionsmæssige – men i øvrigt vil opfyldelse af ovenstående (tilrettede) vilkår være tilstrækkeligt til at aflevere tilbud konditionsmæssigt.

 

Kravene til tilbuddets indhold fremgår af udbudsvilkårene.

Køber er forpligtet til senest en uge efter indgåelse af købsaftalen, at stille en betryggende sikkerhed for den senere rettidige deponering af købesummen – sikkerheden skal udgøre et beløb svarende til 25 % af købesummen.

Som udgangspunkt kan Kerteminde Kommune/sælger kræve sikkerheden stillet i form af en uigenkaldelig bankgaranti fra en af kommunen godkendt bank.

En escrow account vil skulle opfylde betingelsen om “eller anden betryggende sikkerhedsstillelse“, jf. projektbeskrivelsen.  En escrow account kan formentlig accepteres, men det vil afhænge af de præcise vilkår og en konkret vurdering, hvorfor kommunen ikke kan give et generelt svar.

Det er muligt at byde på flere byggefelter. Tilbudsgiver kan dog alene vinde én af enkeltparcellerne på Nordre Havnekaj.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde på en eller flere af enkeltparcellerne, skal denne indlevere et underskrevet og dateret tilbudsbrev med prisen på de(t) pågældende byggefelt(er). Tilbudsbrev og udbudsvilkår, herunder krav til indlevering af tilbud, finder du sammen med det øvrige udbudsmateriale på følgende hjemmeside: https://kertemindehavnekvarter.dk/udbudsmateriale/.

Der er byggepligt på alle byggefelterne. Køber er herudover forpligtet til at have begyndt og afsluttet byggeriet inden for en given frist.

For så vidt angår enkeltparcellerne på Nordre Havnekaj (byggefelt 3-20) er køber forpligtet til at have påbegyndt byggeriet senest 6 måneder efter overtagelsesdagen. Senest 24 måneder efter overtagelsesdagen skal byggeriet stå færdigt.

Der forventes at være overtagelsesdag for enkeltparcellerne på Nordre Havnekaj den 1. marts 2020, hvorefter køber kan påbegynde byggeriet, såfremt de nødvendige tilladelser foreligger. Det skal understreges, at tidsplanen alene er vejledende. Kerteminde Kommune kan således tilpasse denne, såfremt det bliver nødvendigt.